Εφαρμογή ΤΜΧΠΠΑ, Διαχείριση υποβολής περιλήψεων και άρθρων -- DPRD, Paper Submission Procedure

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο θεσσαλίαςΕγγραφή σε εκδήλωση

Δήλωση συμμετοχής σε εκδήλωση

συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού χώρας/περιοχής


Η καταβολή του ποσού θα γίνει κατά την εγγραφή στο συνέδριο.