Εφαρμογή ΤΜΧΠΠΑ, Διαχείριση υποβολής περιλήψεων και άρθρων -- DPRD, Paper Submission Procedure

Department of Planning and Regional Development

School of Engineering

University of ThessalyEvent Registration

Participation form for an event

including country code


Payment will be completed in the Conference Secretariat