Εφαρμογή ΤΜΧΠΠΑ, Διαχείριση υποβολής περιλήψεων και άρθρων -- DPRD, Paper Submission Procedure

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο θεσσαλίας



Εφαρμογή υποβολής εργασιών

Υπενθύμιση κωδικού

Αίτημα για υπενθύμιση κωδικού